Apostagért Közalapítvány

Az Apostagért Közalapítványról

(Részletek az alapító okiratból)

A közalapítványt Apostag Község önkormányzata Képviselő-testülete (alapító) a 106/1995.számú határozatával 1995. augusztus 29-én alapította és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság PK. 96/1995./2. számú végzéssel bejegyezte.

Az Alapító a Község lakossága közösségformálása, a környezet természeti és emberi értékeinek megőrzése, valamint a közfeladatok magasabb szintű ellátása feltételeinek megteremtése, elősegítése érdekében, a Polgári törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok alapján önálló vagyonnal rendelkező, jogi személynek minősülő közérdekű Közalapítványt hozott létre.

A Közalapítvány neve: Apostagért Közalapítvány

székhelye: 6088.Apostag, Kossuth L.u.1.

alapítója: Apostag Község önkormányzata Képviselő-testülete

6088.Apostag, Kossuth L.u.1.sz.

Képviselő: Gyimesi László

A Közalapítvány tevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1)-(4) bekezdésében, a települési önkormányzatok részére meghatározott feladatokat változó mértékben lát el.

A Közalapítvány célja: Tartós közérdekű célja, hogy elősegítse:

a.) Apostag község lakossága:

 •     betegség-megelőzését szolgáló tevékenységeket,
 •     szociális ellátását, családok segítését, időskorúak gondozását szolgáló tevékenységeket,
 •     nevelését, oktatását, képességfejlesztését, ismeretek megszerzését szolgáló tevékenységét,
 •     kultúrális, helytörténeti, néprajzi és népművészeti tevékenységét,
 •     a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenységét,
 •     hátrányos helyzetű csoportjai társadalmi esélyegyenlőségét,
 •     emberi és állampolgári jogai védelmét,
 •     határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységét,
 •     sporttevékenységét,
 •     közrend és közlekedésbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elháritás érdekében kifejtett tevékenységét,
 •     munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegei foglalkoztatását elősegitő tevékenységét,
 •     lakóhelyi komfortérzetének fokozását.

b.) Apostag Község:

 •     kulturális öröksége megóvását,
 •     műemlékvédelmét,
 •     épített és természeti környezet védelmét.

A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 5. §. a.) b.) pontjai valamint a 26.§. C/1-2 valamint 4-15. és 18. pontjában meghatározott, a fenti cél szerinti kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat.

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai szerinti felsorolt feladatok megvalósításáról, a felhasználható pénzeszközök mértékérol, a felhasználás elveiről, módjáról.

A Közalapítvány vagyonával vállalkozási tevékenységet nem folytathat, azonban az állam által garantált értékpapírok és bankügyletek útján a vagyonát kamatoztathatja.

A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai, külföldi magánszemély jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait elfogadja és feladatainak megvalósítását kívánja elősegiteni.

A felajánlott támogatás elfogadásáról – teljes hatáskörrel – a Kuratórium képviselője dönt, de a Kuratórium részére utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A Közalapítvány legfőbb döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a hét tagú Kuratórium.

A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki és bízza meg az alábbiak szerint:

¦ Apostag Község mindenkori polgármestere: jelenleg Zakar Zoltán János,

¦ Burián Imre,

¦ Csere Ildikó,

¦ Horváth János,

¦ Gyimesi László,

¦ Gubacsi Erzsébet,

¦ Szabados János,

¦ Horváth János apostagi lakosok.

A Kuratórium tagjai megbizatása visszavonásig érvényes.

A Közalapítványt önálló aláirási joggal Gyimesi László, a Kuratórium tagja képviseli (továbbiakban: képviselő)

A Kuratórium tagjai tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, de kuratóriumi tagságból eredő feladataik végrehajtása során keletkezett költségek megtérítésére jogosultak.

A Közalapítvány részére meghatározott célra juttatott adományt – a Közalapítvány képviselője önálló rendelkezése szerint – a megjelölt célra kell forditani, amennyiben a megjelölt cél a Közalapitvány céljai között szerepel.

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Kuratórium döntése szerint az Apostagi Napló cimű helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.

Az alapító fenntartja a jogát az Alapitó okirat módositására.

A Közalapítvány mükődésének és gazdálkodásának ellenőrzését az önkormányzat mindenkori Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjaiból alakult Felügyelőbizottság / FB / végzi.

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, tevékenységét pértoktól függetlenül végzi, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet az alapítása óta eltelt időszakban nem állított és nem támogatott, továbbá a jövőben sem állít országgyűlési képviselőjelöltet és nem is támogat.

A Közalapítvány támogatása elnyerésére vonatkozó kérelmek benyújtására vonatkozóan a Kuratórium esetenként dönt, amely döntést az Apostagi Napló helyi sajtóban a képviselőnek közzé kell tetetnie.

Az Apostagi Napló július-augusztusi számában megjelent cikk:

2007. augusztus 01-én került sor ez idei évben a közalapítvány kuratóriumának összehívására, ahol döntés született az ez évi adományok odaítéléséről is.

A kuratórium tagjai közül jelen volt Zakar Zoltán polgármester, Kövesiné Gubacsi Erzsébet, Csere Ildikó, és jómagam. A Felügyelő Bizottságot a pénzügyi Bizottság tagjai közül Húsz Györgyné, Tóthné Dér Mariann, és Dr. Recha Józsefné képviselte.

Első napirendi pont a 2006. évi pénzügyi beszámoló volt.

A bevétel a CSEKE. RT. által adományozott 50.000 Ft. Kele Lívia apostagi lakos által adományozott 2.400 Ft. és az apostagi adófizető polgárok adójának 1%-ból származó 218.073 Ft. továbbá a 936 Ft. kamatösszeg volt, mely összesen 271.409 Ft.

A kiadás a legeredményesebb apostagi diákoknak adományozott díj 73.000 Ft. az apostagi Sportegyesületnek nyújtott 20.000 Ft. az általános iskolának nyújtott 20.000 ft. az óvodának nyújtott 20.000 Ft. a Közrendvédelmi Egyesületnek nyújtott 20.000 Ft. az Apostagiak Baráti körének (ABAK) nyújtott 20.000 Ft. az Idősek Otthonának (INO) nyújtott 20.000 Ft. támogatás, valamint a 10.940 Ft. számlavezetési díj és a 2.546 Ft. postaköltség összesen 206.486 Ft. volt.

A támogatás összegét a sportegyesület 2 db szabadidő ruha vásárlásra, az általános iskola 1 db CD-s rádiómagnó vásárlására, az óvoda 23 db. gyermekolló vásárlására, a közrendvédelmi egyesület a működési költségire (üzemanyag, telefonszámla), az ABAK a tiszakécskei nyugdíjas találkozó útiköltségére, az INO az idősek napi rendezvényre használta fel. A LADIK egyesület nem vette fel a számára nyújtandó 20.000 Ft. támogatást.

A 2006. évi beszámolót a kuratórium elfogadta.

A 2007. évi program az előző évihez hasonlóan tervezte a bevételeit, azaz az ún 1%-ból 200.000 Ft-ot, a CSEKE RT. Részéről 50.000 Ft-ot, valamint közel 1.000 Ft. kamat összeget. Itt jegyzem meg, hogy természetesen más gazdálkodó szervezetektől, cégektől, vállalkozóktól és magánszemélyektől is szívesen venne támogatást a közalapítvány, melyek lehetnek kötött vagy kötetlen felhasználási célúak, és melyek révén más közcélok is megfogalmazhatók lennének, ill. jelentősebb támogatási összegek lennének odaítélhetők az egyes célokra, vagy szervezeteknek.

Kiadásaiként ugyancsak az előző évivel megegyező támogatási összegeket irányzott elő ugyanazon szervezeteknek, a legeredményesebb apostagi diákoknak odaítélt díjak kivételével, minthogy egyes kategóriákban több azonosan legjobb eredményt elért fiatal is leadta bizonyítványát, így a kategóriánkénti azonos mértékű támogatási összeg 97.000 Ft-ra növekedett a tervezett 73.000 Ft-tal szemben.

A 2007. évi programot a kuratórium elfogadta és annak végrehajtására felhatalmazott.

Ennek megfelelően 2006-2007. tanévben a legeredményesebb apostagi diákok, akik a közalapítvány által odaítélt díjban részesültek:

az egyetemisták közül: Frits Márton a veszprémi Pannon Egyetemről,

a főiskolások közül: Varga Lilla a Dunaújvárosi Főiskoláról,

a középiskolások közül: Takács Katalin a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumból, Gál Júlia a bajai Magyarországi Németek általános Gimnáziumából, Béres Zoltán a dunaújvárosi Dunaferr Szakközépiskolából,

a szakmunkásiskolások közül: Csollák Zoltán a dunaföldvári Szakmunkásiskolából,

a szakiskolások közül: Rostás Katalin dunavecsei Speciális Iskolából,

az általános iskola felső tagozatosai közül: Gyurin Emese, ill.

alsó tagozatosai közül: Huszár Attila.

Ezúton is gratulálunk nekik, hozzátartozóiknak, nevelőiknek, tanáraiknak. A díjak átadására az augusztus 20-i községi ünnepség keretében került sor.

A szervezeteknek nyújtandó támogatási összegek ezután kerülnek kifizetésre a vonatkozó szabályok szerint.

Gyimesi László
a kuratórium képviselője


Közzététel:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló nyilatkozat