Hírfolyam

Nyári diákmunkát keresők figyelem!

Ha elmúltál már 16 éves és nappali diák/hallgatói jogviszonnyal rendelkezel, akkor van mód hogy jelentkezz Komáromi Petránál, június 28-ig, diák munkára!

További információ: 06-70-9538-113

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Képviselő-testületi ülés meghívó

polg

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Apostag Község Képviselő-testülete

2017.  június 28. (szerda) 15:00 órakor

Képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Községháza

NAPIREND:

 1. A Nagy Lajos Általános Iskola beszámolója a 2016/2017. évi adatokról, főbb eseményekről, végzett munkáról, működési tapasztalatokról
  Előterjesztő: Dudla Erzsébet Nagy Lajos Általános Iskola igazgató
 2. Fiatalok szabadidős foglalkoztatásának szervezése a szünidőre, programjavaslatok
  Előterjesztő: Komáromi Petra közművelődési koordinátor
 3. Településképi arculati kézikönyv
  Előterjesztő: Zakar Zoltán polgármester
 1. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozása
  Előterjesztő: Zakar Zoltán polgármester
 1. Egyéb ügyek, tájékoztatások, közérdekű bejelentések

 Apostag, 2017. június 20.

Zakar Zoltán sk.
polgármester

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Rendőrségi közlemény

Május a biztonságos internethasználat jegyében telt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságnál. Információs kiadványokban hívták fel a figyelmet az online bűncselekményekre és azok megelőzésére. Mivel egyre több időt töltünk telefonunkat nyomkodva vagy számítógép képernyője előtt, még mielőtt elszenvedői lennék az online bullying vagy a groomingnak, tájékozódjunk ezekről a fenyegetésekről.

Online megfélemlítés

Online grooming

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Tanévzáró apostagi módra

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Pályázati felhívások

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pályázatot hirdet középiskola (gimnázium,
szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik
évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének
elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 3 fő
részére a 2017/2018. tanévre vonatkozóan.

Részletek

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pályázatot hirdet a felsőoktatási
intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és
gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-
végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2017/2018. tanévre.

Részletek

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Eucharist koncert Ordason

euch

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Lakossági fórum

2017. június 13-án Apostagon lakossági fórum kerül megtartásra, melyen a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési NKft. munkatársai ismertetik a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos feladatokat. Jogszabályi kötelezettség alapján 2017. október elsejéig kell elkészülnie az említett dokumentumoknak, melyek célja, hogy a települési közösségek maguk döntsék el, milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti kultúrájukat, és milyen eszközökkel fejlesszék azt. A településképi arculati kézikönyv nem szakkönyv, hanem elsősorban a helyi döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő szemléletformáló kiadvány. Ennek érdekében 2017. június 15-ig várják a www.apostag.hu honlapon található kérdőív kitöltését, továbbá véleményeket, javaslatokat a témával kapcsolatban. Örömmel fogadnak olyan fotókat, melyek Apostag épített, természeti vagy kulturális örökségét, értékét mutatja be, ami lehet egy szép ház, egy kerítés, egy fa, egy tájkép, egy sziluett. A fotókat az info@bacskiskun2020.hu e-mail címre lehet megküldeni, melyekből a legjobbak bekerülnek a településképi arculati kézikönyvbe.

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Tájékoztató a Járási Hivatal által a jogi segítségnyújtás keretében biztosított támogatásokról

2017. január 1. napjától jogi segítségnyújtó szolgálatként a jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon – jogszabályban meghatározott néhány kivétellel – a járási hivatalok járnak el. A Kunszentmiklósi Járási Hivatalban e feladatot a Hatósági és Gyámügyi Osztály látja el.

Á L D O Z A T S E G Í T É S

A bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált személyek térítésmentesen az alábbiakat kérhetik:

 • azonnali pénzügyi segély: az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján adható, krízishelyzet fennállása esetén igényelhető lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Ez azonban nem kártérítés, nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja. Az ügyintézéshez szükséges a büntetőeljárás elindulásának igazolása (feljelentés).
 • ellopott okmányok költségmentes pótlása: az áldozat a rendőrségi feljelentést követően nyújthatja be kérelmét a kormányablakban, a kérelemhez mellékelni kell az erről szóló okiratot. A járási hivatal a beérkezett kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény során eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlásához. Így az eltulajdonított okmányok költségmentesen pótolhatóak. Az okmánypótláshoz a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem határidő nélkül előterjeszthető.

A benyújtandó kérelemről, illetve a mellékletekről az ügyintézők részletes tájékoztatást adnak.

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Peren kívüli jogi segítségnyújtás és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

Ezen eljárás célja, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag nem lennének képesek.

Az állam a kérelmező részére peren kívüli jogi segítségnyújtást és/vagy pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít peres eljárásokban (kivéve a végrehajtási ügyeket) és annak költségét a fél helyett viseli vagy megelőlegezi.

Az eljárás során a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a feltételeknek, nyilatkoznia kell mind a saját, mind a vele közös háztartásban élő személyek jövedelméről.

A járási hivatal dönt anyagi helyzet alapján a támogatás kérdésében.

A jogi segítségnyújtás (peren kívüli ügyek) és a pártfogó ügyvéd (peres ügyek) díját az ügyfél helyett az állam viseli a következő esetekben:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

 • aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
 • közgyógyellátásban részesül,
 • átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
 • menekült vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
 • vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,
 • családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • határon átnyúló tartási ügyekben,

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 28.500 forintot és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül;

c) peres eljárásban személyes költségmentességben részesült ügyfél, ha a költségmentesség kiterjed a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is, valamint a tárgyi költségmentes ügyben fellépő ügyfél.

d) egyedülálló személy esetében a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750 forintot és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül;

e) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata,
és jövedelme nem haladja meg a 204.418 forintot, a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül. (kizárólag peren kívüli ügyekben)

A jogi segítségnyújtás és a pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi:

Akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 102.209 forintot, és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül.

A kérelmek illeték- és díjmentesen előterjeszthetőek az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, az ügyintézőknél személyesen vagy postai úton, a szükséges mellékletekkel együtt.

További tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kunszentmiklósi Járási Hivatala
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10.

76/795-306 dr. Felkert- Vér Irén

76/795-309 Mikusné Kecskés Ilona

Ü g y f é l f o g a d á s   r e n d j e

Hétfő: 8.00-12.00              12.30-16.30

Kedd: 8.00-12.00                  12.30-16.00

Szerda: ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök: 8.00-12.00            12.30-16.00

Péntek: 8.00-12.00

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Arculati kézikönyv

Apostag Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg széles körű társadalmi bevonás mellett.

Kérjük, véleményükkel, javaslataikkal Önök is járuljanak hozzá Apostag Község településképi rendeletének és arculati kézikönyvének elkészítéséhez.  Észrevételeiket megtehetik akár a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. június 13-án 15:30-kor kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (6088 Apostag, Kossuth Lajos u. 1.), vagy a lentebb található kérdőív online vagy papír alapú kitöltésével 2017. június 15-ig.

A településképi rendelet és arculati kézikönyv készítésével kapcsolatos tájékoztató teljes szövege itt olvasható ITT

A településképi rendelettel és arculati kézikönyvvel kapcsolatos kérdőív online kitölthető ezen a linken: [Google-link]

A kérdőív szövege letölthető ITT

A papír alapon kérdőívet 2017. június 15-ig kérjük visszajuttatni:

 • személyesen: Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal
 • postai úton: Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal (Apostag, Kossuth Lajos utca 1., 6088)
 • a kérdőív letölthető vagy kitölthető a www.apostag.hu honlapon

Köszönjük, hogy véleményével segíti munkánkat!

Apostag Község Önkormányzata és
a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Bontási jegyzőkönyv

Apostag Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Apostagon” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.

A közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyvét mellékletben megtalálható.

Melléklet: Bontási jegyzőkönyv

Kategória: Egyéb | Hozzászólok