Hírfolyam

M E G H Í V Ó!

Értesítem, hogy Apostag Község Képviselő-testülete

2015. május 27-én (szerda)15:00 órakor

 Képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Községháza

N A P I R E N D:

  1. A 2014. évi szociális feladatok ellátásának szakmai és pénzügyi értékelése Apostagon. A 2015. évi feladatellátás megtárgyalása

Előterjesztő: Véghné Almássy Rozália KESZI intézményvezető

  1. Beszámoló a gyámügyi munkáról

Előterjesztő: Zsidóné dr. Faragó Mónika jegyző

  1. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

Előterjesztő: Zakar Zoltán polgármester

  1. Helyi jóléti rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zsidóné dr. Faragó Mónika jegyző

  1. Ahelyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zsidóné dr. Faragó Mónika jegyző

  1. Egyéb ügyek, tájékoztatások, közérdekű bejelentések.

 

Apostag, 2015. május 19.

Zakar Zoltán

polgármester

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó!

Meghívó

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Elektromos hulladék gyűjtése 2015. május 20 – án /szerdán/

7:30 – 16:30-ig az óvoda udvara mellett /Polgárőrök garázsa/.

Elektromos hulladék – mosógép, elektromos tűzhely, hűtőgép, hajszárító, konyhai robotgépek, bojler, porszívó, televízió, hősugárzó, fénymásoló, számítógép és alkatrészei – minden, ami elektromos árammal működik.

Szétszedett hűtőgépet, televíziót nem visznek el.

Az elektromos hulladékért nem fizetnek.

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Tisztelt Lakosság!

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatjuk Önöket a 2015. év májusi ügyfélfogadási időpontokról:

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. május 6., május 27. 9:00 – 13:00

 Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)- 2015. május 13. 9:00 – 11:00

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)- 2015. május 13. 13:00 – 15:00

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)- 2015. május 19. 9:00 -13:00

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Tisztelt Apostagiak!

DR. ZSIGMOND KATALIN ÜGYVÉD (székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics u. 5.) 2015. április 28-tól minden kedden 16:00-18:00 óra között FOGADÓÓRÁT TARTOK A KÖNYVTÁRBAN (6088 Apostag, Széchenyi u. 1. – Közösségi Ház).

Tel.: 06-70/3969-227
e-mail: drzsigmondkatalin@gmail.com

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó!

Meghívó

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem! Lomtalanítás!

lomtalanítás

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Apostag Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/16. nevelési év során betölti a 3. élet-évét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Pöttömkert Óvodában, a 2015/2016-ös nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. április 27. hétfő, április 28. kedd 8-1600 óráig
Helye: Pöttömkert Óvoda
6088 Apostag Hunyadi u. 23-25.

Apostag Község Önkormányzata lehetőséget biztosít a Pöttömkert Óvodában 5 fő részére bölcsődei ellátásra egy közös óvodás-bölcsődés csoportban.

A felvétel feltétele:

1. A gyermek betöltse a 2. életévét.
2. A szülő aktív munkaviszonnyal rendelkezzen.

A bölcsődés korú gyermekek szüleit igényfelmérés ügyében megkeressük. Igénylés esetén a beíratás rájuk is vonatkozik.

Beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
• TAJ-kártyát
• Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).
• Amennyiben a gyermeke hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik élet-évének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kér-heti, a gyermekek felvétele folyamatos. Nkt. 49.§(1)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Nkt. 49.§(2)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Nkt. 8.§(1)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző-az egyházi és magán fenntartású intézmények esetén a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.8§(2)

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Nkt. 49.§(4)

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (2)

Az óvoda felvételi körzete: Apostag község közigazgatási területe.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában közli a szülővel 2015. május 29-ig.

A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt. 37-38.§-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a – gyermek érdekében eljárást indít-hat.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (szakértői vélemény alapján), óvodai csoportban, a többi gyermekkel együtt történik.

Óvodai nevelési év: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.
Az első óvodai foglalkozási nap a nevelési év első napja: 2015. szeptember 1.( kedd)

Apostag, 2015. 03.26.
Apostag Község Önkormányzata

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Dunanett tájékoztató levél

Kategória: Egyéb | Hozzászólok