Hírfolyam

Felhívás!

1

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Felhívás!

Angol

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó

Apostag Község Polgármesterétől

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó

Apostag Község Polgármesterétől

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Egyenlő Bánásmód 2016.05.

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Egyenlő Bánásmód 2016.04.

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Hirdetmény!

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Apostag Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2016/17. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Pöttömkert Óvodában,  a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2016. május 10. kedd, május 11. szerda 8-1600 óráig

Helye: Pöttömkert Óvoda
6088 Apostag, Hunyadi u. 23-25.

Apostag Község Képviselő testülete döntése alapján 2016/2017-es tanévtől az egységes óvoda-bölcsődei csoport megszűnik. Az intézmény óvodaként működik tovább.

Az óvodába a 2016/17-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
  • TAJ-kártyát
  • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).
  • Amennyiben a gyermeke hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,
a gyermekek felvétele folyamatos.   Nkt. 49.§(1)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Nkt. 49.§(2)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  Nkt. 8.§(1)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző -az egyházi és magán fenntartású intézmények esetén a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.8§(2)

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Nkt. 49.§(4)

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (2)

Az óvoda felvételi körzete: Apostag község közigazgatási területe.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában közli a szülővel 2016. május 29-ig.

A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt. 37-38.§-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő
-a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a-
gyermek érdekében eljárást indíthat.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét,
ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (szakértői vélemény alapján),
óvodai csoportban, a többi gyermekkel együtt történik.

 Óvodai nevelési év: 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart.

Az első óvodai foglalkozási nap a nevelési év első napja:
2016. szeptember 1.(csütörtök)

Apostag, 2016. 04.12.

                                                                          Apostag Község Önkormányzata

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Plakát

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Lakossági tájékoztató

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Apostag Község Polgármesterétől

Kategória: Egyéb | Hozzászólok