Hírfolyam

Tisztelt Apostagiak!

DR. ZSIGMOND KATALIN ÜGYVÉD (székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics u. 5.) 2015. április 28-tól minden kedden 16:00-18:00 óra között FOGADÓÓRÁT TARTOK A KÖNYVTÁRBAN (6088 Apostag, Széchenyi u. 1. – Közösségi Ház).

Tel.: 06-70/3969-227
e-mail: drzsigmondkatalin@gmail.com

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó!

Meghívó

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem! Lomtalanítás!

lomtalanítás

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Apostag Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/16. nevelési év során betölti a 3. élet-évét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Pöttömkert Óvodában, a 2015/2016-ös nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. április 27. hétfő, április 28. kedd 8-1600 óráig
Helye: Pöttömkert Óvoda
6088 Apostag Hunyadi u. 23-25.

Apostag Község Önkormányzata lehetőséget biztosít a Pöttömkert Óvodában 5 fő részére bölcsődei ellátásra egy közös óvodás-bölcsődés csoportban.

A felvétel feltétele:

1. A gyermek betöltse a 2. életévét.
2. A szülő aktív munkaviszonnyal rendelkezzen.

A bölcsődés korú gyermekek szüleit igényfelmérés ügyében megkeressük. Igénylés esetén a beíratás rájuk is vonatkozik.

Beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
• TAJ-kártyát
• Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).
• Amennyiben a gyermeke hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik élet-évének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kér-heti, a gyermekek felvétele folyamatos. Nkt. 49.§(1)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Nkt. 49.§(2)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Nkt. 8.§(1)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző-az egyházi és magán fenntartású intézmények esetén a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.8§(2)

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Nkt. 49.§(4)

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (2)

Az óvoda felvételi körzete: Apostag község közigazgatási területe.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában közli a szülővel 2015. május 29-ig.

A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt. 37-38.§-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a – gyermek érdekében eljárást indít-hat.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (szakértői vélemény alapján), óvodai csoportban, a többi gyermekkel együtt történik.

Óvodai nevelési év: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.
Az első óvodai foglalkozási nap a nevelési év első napja: 2015. szeptember 1.( kedd)

Apostag, 2015. 03.26.
Apostag Község Önkormányzata

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Dunanett tájékoztató levél

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Álláshirdetés!

Pöttömkert Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pöttömkert Óvoda, 6088 Apostag, Hunyadi u. 23-25.

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6088 Apostag, Hunyadi utca 23-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok önálló elvégzése munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
 •         Önálló óvodapedagógusi munkavégzés – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógusi végzettségen felül fejlesztőpedagógus vagy logopédus vagy gyógypedagógus képesítés,
 •         Gyakorlati tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         “B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

  Jó szintű Kommunikáció, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Irén nyújt, a 06 70/339-7628; 06 78/428-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Pöttömkert Óvoda címére történő megküldésével (6088 Apostag, Hunyadi utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2015. ,valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Pöttömkert Óvoda címére történő megküldésével (6088 Apostag, Hunyadi utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

                  vagy

 •         Elektronikus úton Kiss Irén részére a amkovibolcsi@citromail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kiírásnak megfelelő pályázatok beérkezése – interjú – döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •   www.apostag.hu – 2015. március 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 6.

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó!

Meghívó

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Álláshirdetés!

MEMORANDUM

Kategória: Egyéb | Hozzászólok