Pöttömkert Óvoda Apostag

PÖTTÖMKERT ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

 

 Tárgyi feltételek

Az intézmények átszervezése után 2013.09.01.-től Apostag község óvodája önálló intézményként, Pöttömkert Óvoda néven működik a Hunyadi u. 23.25. szám alatt.

Alaptevékenysége szerint:

„Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést és az óvodai étkeztetést. Ellátja az egységes óvoda-bölcsődei feladatokat.”

Gyermekek férőhelyének száma: 75 fő

Csoportok száma: 3

A 3 óvodai csoport két épületben van elhelyezve, melyek nem óvodának épültek. Ebből adódóan beosztásuk, a csoportok és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, Wc-k) sem a jelen kor óvodai igényeinek megfelelőek (alapterület, berendezések miatt). Az épületek külső tatarozása is szükségszerű. Az épületek berendezései régiek.

A Hunyadi u. 25. szám alatti épülethez tágas, füves, nagy udvar tartozik, ahol  az előírásoknak megfelelő, illetve nem megfelelő fa és fém játékok szolgálják a gyerekek mozgásfejlesztését, ügyességét, bátorságát, edzettségét.

A Hunyadi u. 23. szám alatti épület udvara kicsi, füvesítésre és kerítés felújításra szorul.

 Személyi feltételek, szakmai háttér

–          Az intézményben 6 fő óvodapedagógus dolgozik (1 fő függetlenített  óvodavezető  3 fő csoportvezető óvónő és 2 fő délutános óvónő)

Minden óvónő főiskolai, 1 fő közoktatási vezető végzettséggel rendelkezik.

–          A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, 2 főtől eltekintve évtizedek óta az óvoda dolgozója. Munkájukat óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazottak alapján lelkiismeretesen végzik, a gyerekek sokoldalú fejlesztése érdekében.

–          Pedagógiai munkát segítő dolgozók és végzettségük:

1 fő pedagógiai asszisztens (11.01.-től): érettségi + pedagógiai asszisztens

1 fő gondozónő (bölcsődések ellátása): csecsemőgondozó szakmunkás

4 fő dajka és takarító: dajka szakmunkás

–          A színvonalas nevelő munka nem nélkülözheti a dajkák és a gondozónő közvetlen segítségét.

A dajkák munkájuk során megismerik az óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit, elvárásait, azokat a saját területeikkel összehangolva alkalmazzák a gyerekek fejlesztése érdekében.

–          A pedagógiai munkát segítő külső munkatársak: a Nagy Lajos Általános Iskola fejlesztő pedagógusa és a Kunszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberi (logopédus, pszichológus, szociálpedagógus). Jól ismerik az óvoda elvárásait, alkalmazkodnak a helyi igényekhez, jó kapcsolatot ápolnak az intézmény dolgozóival, szülőkkel.

 

 Pedagógiai munka

Az óvoda helyi pedagógiai programja a „Tevékenységközpontú program” alapján elkészített program, mely a szülői igények és a helyi adottságok figyelembevételével készült. A programban kiemelten jelenik meg a játék fontossága, a gyermekek kapcsolata a természettel, környezettudatos- anyanyelvi- és az egészséges életmódra nevelés.

A pedagógiai munkában fontosnak tartjuk, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, szeretetteljes nevelésben és környezetben, változatosan tevékenykedhessenek a gyermekek.

Olyan játékos helyzeteket és tanulási alkalmakat teremtenek az óvónők, mely lehetőséget biztosít arra, hogy kielégítsék a gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését. Kiemelt szerepe van a nevelőmunkámban a játéknak, melyet a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módjának tartunk.

Fejlesztési, karbantartási tervek

Célja: az óvoda feleljen meg a kor követelményeinek, a biztonságos üzemeltetésnek.

Külső környezet:

–          szükséges nyílászárók cseréje mindkét épületben (energiatakarékossági, esztétikai szempontból egyaránt)

–          épületek szigetelése, újra színezése

–          Hunyadi u. 25. szám alatti kisajtó cseréje vagy felújítása

–          a felújított betonkerítésre felfestés (Pöttömkert óvoda)

–          kerítések, kapuk kijavítása

–          udvari játékok újra festése, udvari pancsoló felújítása

–          homokozók betonszegélyének fa burkolása (balesetveszélyes)

–          Hunyadi u. 23. szám alatti homokozó fölé „tető” szerelése (nap ellen történő árnyékolás megoldása)

Belső környezet:

–          wc-k felújítása mindkét épületben

–          parketták csiszolása, lakkozása minden csoportban folyamatosan

–          Pvc a Hunyadi u. 23. számú épület öltözőjére

–          szükséges fertőtlenítő meszelések

–          gyerekbútorok szükségszerű cseréje

Mindezeket a pályázati lehetőségekből, fenntartói segítséggel, önkormányzati költségvetésből és a szülők társadalmi munkájából szeretnénk folyamatosan megvalósítani.

Pedagógiai vezetési program – Helyi pedagógiai program

Az utóbbi két évben megváltoztak a nevelési, oktatási intézmények pedagógiai munkáját, illetve működését szabályozó törvények, rendeletek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk intézményünk alapvető dokumentumai közöl a Házirendet és az SZMSZ-t. 2013.08.31-ig pedig át kellet dolgoznunk a helyi Pedagógiai programunkat, melynek új része lett

–          az Egészségnevelési program,

–          annak mérése, értékelése és

–          éves egészségnevelési terv készítése.

Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásának szóló 137/1996.(VIII.28). kormányrendeletet 2013.09.01-én felváltotta az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17) kormányrendelet. Ennek megfelelően át kellett dolgoznunk a helyi pedagógiai programunkat.

Az alapprogram jelenlegi módosítása megerősíti az óvodai nevelőmunkában azt a tevékenységközpontú szemléletet, amely támogatja a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását. Tartalmi módosításai alapvetően az esély- érzelem- közösség- erkölcs- mozgás fogalmai köré csoportosíthatók.

Az alapprogram alapos tanulmányozását követően a helyi pedagógiai programunk átdolgozása, kiegészítése a nyár folyamán megtörtént.

Vezetői hitvallásom:

„Minden csoda a tiéd lehet, a legmerészebb álmaidat is megépítheted – de lassan. Téglánként. Minden tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s főleg hit, hogy ebből ház lesz. Minden egyes téglánál látni kell a házat! Ez a hit!”

/Müller Péter/

Harmincnégy éve dolgozom az apostagi óvodában: huszonhárom éve vagyok az óvoda vezetője.

Úgy érzem vezetői megbízásaim ideje alatt, volt és jelenlegi munkatársaimmal, a szülők és a fenntartó támogatását élvezve, megteremtettünk egy olyan óvodát, ahova szívesen járnak a gyerekek, és ahol biztosítva van a harmonikus fejlődésük.

Kiss Irén

óvodavezető

Dolgozók névsora

Csoport névsorok

Vélemény, hozzászólás?