Hírfolyam

Látogatási tilalom

12

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Tájékoztató közterület használatról!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület rendelkezik a közterületek tisztántartásáról és a közterületek használatának rendjéről szóló helyi rendelettel (4/2016. (III. 10.)

A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: A rendelet szabályozza az ingatlantulajdonosok, kereskedők, utcai árusok közterület rendeltetésszerű használatával kapcsolatos feladatait.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata engedélyhez kötött, amelyért közterület használati díjat kell fizetni.

Engedély szükséges többek között

 • hirdető-berendezések, üzleti célú táblák elhelyezéséhez
 • kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények céljaira
 • közterületi alkalmi- és mozgóárusításhoz,
 • közterületen 30 napon túli építési anyag és egyéb anyag, eszköz tárolásához.

A közterület használati engedély kérelem, valamint a fizetendő díjak a rendelet mellékletében találhatók.

A rendelet teljes szövege elolvasható a Községháza folyosóján elhelyezett hirdetőn, valamint az önkormányzat www.apostag.hu honlapján is.

Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a jogellenes állapotot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kötelezhető az eredeti állapot helyreállítására.

A közterület nem alkalmas személygépjárművek rendszeres, huzamos ideig tartó tárolására, parkolásra, a parkolás nem rendeltetésszerű használata a közterületnek!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy saját tulajdonuk és a közterületeink védelme érdekében járműveikkel az ingatlanuk területén – magánterületen – parkoljanak!

A Polgárőrséggel együttműködve rendszeresen ellenőrizzük a település területén a közterületen parkolást.

Köszönjük az együttműködést!

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Képviselő-testületi ülés

polgMEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Apostag Község Képviselő-testülete

2017. április 26. (szerda) 15:00 órakor

Képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Községháza

NAPIREND:

 1. Átfogó értékelés a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
  Előterjesztő: Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető
 2. A 2016. évi szociális feladatok ellátásának szakmai és pénzügyi értékelése Apostagon.
 3. A 2017. évi feladatellátás megtárgyalása
  Előterjesztő: Véghné Almássy Rozália KESZI intézményvezető
 4. A 2016. évi költségvetés végrehajtását megállapító önkormányzati rendelet megalkotása (zárszámadás)
  Előterjesztő: Zakar Zoltán polgármester
 5. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról
  Előterjesztő: Zakar Zoltán polgármester

Egyéb ügyek, tájékoztatások, közérdekű bejelentések

Apostag, 2017. április 19.

Zakar Zoltán sk.
polgármester

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Apostag, Szeretlek!

Minden ami érdekes és izgalmas lehet Apostag múltjáról, jelenéről és jövőjéről, három különböző helyszínen várja az érdeklődőket április 22-én.

10:00 Apostagi Művelődési Ház: Kulturális seregszemle gyerekeknek. Fellépnek: Apostagi Pöttömkert óvodásai, Boda Szandra növendékei és a Nagy Lajos Általános Iskola 7. osztályos tanulói.

15:00 Apostagi Zarándokszállás: Filmvetítéssel egybekötött előadás a Magyar Zarándokútról. Vendég: Szabó László a Magyar Zarándokút elnökségi tagja.

18:00 Faluház (volt zsinagóga): 800 pillanatkép Apostag múltjából, jelenéből című fotókiállítás valamint Apostag történelme pár percben. Vendégeink: Vizi E. Szilveszter, Csorba Károly fotóművész és Valaczka András oktatáskutató és tartalomfejlesztési igazgató. Fellépnek: Dér Gabriella és a Tündöklő Hajnalcsillag Leánykórus.

fb

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Hirdetmény óvodai beíratásról

Apostag Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Pöttömkert Óvodában,  a 2017/2018-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) április 21. (péntek) 8-1630 óráig

2017. április 20-án 9 órától 10 óráig közös szülői értekezlet lesz és tájékoztatás az óvodai életről a szülők számára, melyre kérjük, a gyermekeket ne hozzák el. /Ez beíratás is./

Helye: Pöttömkert Óvoda

            6088 Apostag, Hunyadi u. 25.

Apostag Község Képviselő testülete döntése alapján 2016/2017-es tanévtől az egységes óvoda-bölcsődei csoport megszűnt. Az intézmény óvodaként működik.

Az óvodába a 2017/18-as nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
 • TAJ-kártyát
 • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).
 • Amennyiben a gyermeke hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.   Nkt. 49.§(1)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Nkt. 49.§(2)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  Nkt. 8.§(1)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző -az egyházi és magán fenntartású intézmények esetén a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyeteértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.8§(2)

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (2)

Az óvoda felvételi körzete: Apostag község közigazgatási területe.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában közli a szülővel 2017. május 1-ig.

A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt. 37-38.§-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a – gyermek érdekében eljárást indíthat.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (szakértői vélemény alapján), óvodai csoportban, a többi gyermekkel együtt történik.

Óvodai nevelési év: 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Apostag, 2017. 03.20.

Apostag Község Önkormányzata

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Színi előadás április 8-án

Meghívó
Szeretettel várunk minden színház rajongót 2017. április 8-án szombaton 18 órai kezdettel az Apostagi Művelődési Házban tartandó dunavecsei színi előadásra

fbkép

Kategória: Események | Hozzászólok

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatója

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatom a 2017. év áprilisi ügyfélfogadási időpontokról.

Amennyiben van rá lehetőségük, kérem, hogy az önkormányzat, intézmény hivatalos honlapján tegyék közzé ezen időpontokat:

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet
(6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)
2017. április 5. 9:00-13:00

Roma Nemzeti Önkormányzat
(6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)
2017. április 12. 9:00-11:00

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)
2017. április 12. 13:00-15:00

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)
2017. április 19. 9:00-13:00

Kiskőrösi Mozgáskorlátozottak Egyesülete Akasztói Csoportja
(6222 Akasztó. Toldi u. 6.)
2017. április 27. 9:00-13:00

Dr. Tóth Edina
ügyvéd
munkajogi, adójogi szakjogász

70/5179251
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.

egyenlo

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Kép

ebzar

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Képviselő-testületi ülés

polg

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Apostag Község Képviselő-testülete

2017. március 29. (szerda) 15:00 órakor

Képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Községháza

NAPIREND:

1. Beszámoló a közbiztonság jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni tervekről
Előterjesztő: Rigó János r.alezredes a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője,
Gyimesi László, az Apostagi Polgárőr Egyesület elnöke

2. Egyéb ügyek, tájékoztatások, közérdekű bejelentések

Apostag, 2017. március 23.

Zakar Zoltán sk.
polgármester

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Foci

Az Apostag KSE megyei III. felnőtt férfi labdarúgó csapatának 2017. tavaszi menetrendje

 • 2017-03-19 15:00 DUNAEGYHÁZA DSE – APOSTAG KSE foci_rajz
 • 2017-03-26 16:00 APOSTAG KSE – SC HÍRÖS-ÉP
 • 2017-04-01 16:30 ORGOVÁNY KSE – APOSTAG KSE
 • 2017-04-16 16:30 BALLÓSZÖG KSE – APOSTAG KSE
 • 2017-04-23 17:00 APOSTAG KSE – FÜLÖPHÁZI SE
 • 2017-04-30 17:00 APOSTAG KSE – TASS KSE
 • 2017-05-06 17:00 DUNAVECSEI SE – APOSTAG KSE
 • 2017-05-14 17:00 APOSTAG KSE – ÁGASEGYHÁZA SE
 • 2017-05-20 17:00 LADÁNYBENEI LC – APOSTAG KSE
 • 2017-05-28 17:00 APOSTAG KSE – HELVÉCIAI VSE
 • 2017-06-04 17:00 FÜLÖPSZÁLLÁSI SE – APOSTAG KSE
Kategória: Egyéb | Hozzászólok